Tiskové prohlášení

Dne 01.07. 2023 zaslala kancelář kandidáta na prezidenta České republiky, Lumíra Lásky, Buddhy Maitreyi dopis kanceláři pana prezidenta Ruské federace, Vladimira Vladimiroviče Putina:

01. 07. 2023

Vážený pane Prezidente Putine,


oslovuji Vás jménem pana Lumíra Lásky, Buddhy Maitreyi, kandidáta na prezidentský úřad v České republice 2023, jménem bytosti plně Probuzené, disponující Absolutním Poznáním Buddhy, na úrovni našeho Milosrdného Pána Ježíše Krista a Vznešeného Buddhy Šákjamuniho zvaného Gautama, jehož učení a moudrost spojuje křesťanský a buddhistický náhled a zprostředkovává všem bytostem poznání o fungování Božích Zákonů (Karmy). Toto POZNÁNÍ, jakožto Univerzální Vědění, tak přirozeně nabízí univerzální odpověď na možné uvolnění situace psychologického utrpení ve světě.

Z uvedených důvodů a také protože vnímáme Vaši dobrou vůli vnést Světlo do mezinárodních vztahů, apelujeme na to, abyste v této nelehké situaci, ve které se svět aktuálně nachází, zvážil a posoudil, zda by toto POZNÁNÍ mohlo pomoci VŠEM aktuálně inkarnovaným bytostem zde na Planetě Matce Zemi, zmírnit vlastní míru sklonů k jejich agresi, sklonům k dosahování svých cílů prostřednictvím vojenského tlaku a násilí, tj. sklonů, kterým právě kvůli absenci tohoto POZNÁNÍ podléhají. To vše s minimálními náklady prostřednictvím jednoduchého využití celosvětově dostupných informačních technologií. Absence tohoto Poznání reálně znamená absenci duchovního evolučního vývoje bytostí a taková stagnace zase znamená trvající nepokoje a sklony k jejich rozdmýchávání, tedy jak praví Náš Milosrdný Pán Ježíš Kristus: "Nejenom z chleba je člověk živ."

Lumír Láska, Buddha Maitreya má, jakožto duchovní autorita, která si tyto souvislosti uvědomuje, odpovědnost za to že Vás, jakožto světového lídra za účelem pozvednutí evolučního duchovního vývoje VŠECH bytostí na Planetě Matka Země se nacházejících s touto možností, osloví. Z uvedených důvodů na Vás apelujeme s návrhem ke zvážení, zda není kromě strategického plánování a strategické spolupráce na místě začít se reálně spolupodílet na zmírnění subjektivního utrpení bytostí prostřednictvím šíření skutečné duchovní osvěty, tedy celoplošného sdílení Pravdy o tom, že v rámci dalšího evolučního vývoje ve smyslu pozvednutí morální, sociální a duchovní úrovně společnosti, je poznání Buddhů nezbytností. Je nezbytné, aby zaznělo, že bez vědomého úsilí za účelem pozvednutí duchovní úrovně celosvětové společnosti se mír a klid ve světě konat nebude. Jedná se o stejné poselství, které učí Náš Milosrdný Pán Ježíš Kristus a o to samé, které nám sděluje učení historického Buddhy. Následkem absence vyšší duchovní pravdy je v subjektivitě bytosti přítomna Nevědomost (absence tohoto Poznání), tj. příčina, pro kterou jednotlivci, národy, mezinárodní organizace atp. opakovaně podléhají a čelí svým vlastním předpojatostem, tj. podléhají vlastním subjektivním představám a vlivům programů "křivdy" (příčina), a "msty" (následek) a v tomto doslova BEZMOCNÉM NASTAVENÍ "válečného rozpoložení" opakovaně podléhají představě "výměny" ve smyslu "odplaty – oko za oko, zub za zub". Toto Mentální rozpoložení programu "válka" ve skutečnosti vyhovuje společnosti jako "norma" a následně dle jejich úrovně poznání jednají, a toto jednání bez reálné duchovní osvěty nebere konce.

V tomto přebíraném a následně předávaném karmickém vzorci, v tomto informačním programovém nastavení jsou takové bytosti zaujaty vlastní představou programu "soutěž", tj. představou programu "válka". To je Enormní Mentální Zátěž. Uvolnění této enormní mentální zátěže se nachází v POZNÁNÍ, protože jen VĚDĚNÍ přinese mír a klid KAŽDÉMU.

Pane Putine, Vy sám můžete prostřednictvím tohoto VĚDĚNÍ získat skutečné hluboké porozumění (soucit) s ostatními bytostmi a s ním i hluboký vhled do situace každé jediné z bytostí a tedy přesně i to, proč ve svém aktuálním evolučním vývojovém nastavení taková bytost aktuálně jedná tak jak jedná, i toho, že bez toho, aby jí bylo poskytnuto VĚDĚNÍ, v podstatě ani nemá jinou možnost.

Pan Lumír Láska, Buddha Maitreya srozumitelně vysvětluje cestu z tohoto utrpení, otevírá tak všem bytostem bez rozdílu možnost prožívat mír na Zemi a předává nám jednoduchou Pravdu o tom, že skutečný konflikt, potažmo "válka" vzniká v každé bytosti individuálně:

Úroveň života ve společnosti i ve světě přímo odráží vnitřní duchovní úroveň jednotlivců. Z pohledu vlastní subjektivní úrovně prožívání je velký rozdíl mezi bytostmi, které tento život berou jako "jediný" (a dle toho si ho taky přejí "co nejvíc užít" a co nejvíc z něj "servat a vytěžit" a přitom přirozeně samy sobě i bytostem ostatním ublížit, protože takové bytosti svým přístupem působí bolest nejen svým bližním, ale zejména samy sobě…) a mezi bytostmi, které vědí, že tento život je zejména o nabírání zkušeností, se kterými pokračují do dalších inkarnací za účelem nabírání zkušeností dalších... za účelem zmírnění napětí ve společnosti a ve světě, je proto dalším krokem evoluční vývojové fáze lidstva (které sleduje cíl kvalitnějšího zakoušení reality ve smyslu laskavějšího přístupu na úrovni mezilidských vztahů) celoplošné sdílení základního Poznání Buddhy, tj. Pravdy o opakování reinkarnačního cyklu.

Každé znovu-zrození obsahuje znovu-nemoce, znovu-stárnutí, znovu-smrt, opětovné spojení s tím co je nám milé a opětovné rozloučení s tím, opětovné spojení s tím co je nám nemilé a opětovné rozloučení s tím.

Pokud je okamžikem znovu-zrození "A" předem jasné, že bude následovat znovu-smrt "Z", není možné na znovu-nemoce, znovu-stárnutí, znovu-smrti a na cokoliv v této představě "mezičasu" nahlížet jako na "chybu" nebo na "selhání".

Kdo byl poučen o této Pravdě … a této Pravdě Porozuměl … (tj. příčina) nenahlíží v okamžiku ztráty tohoto těla "chybu" a "selhání" (tj. následek). 
Kdo v okamžiku ztráty tohoto těla nenahlíží "chybu" a "selhání" (tj. příčina), nepodléhá Nevědomosti (tj. následek).
Kdo nepodléhá Nevědomosti (tj. příčina), nepodléhá Chamtivosti (tj. následek).
Kdo nepodléhá Chamtivosti (tj. příčina), nepodléhá Závisti a Žárlivosti (to jsou následky).
Kdo nepodléhá Závisti a Žárlivosti (to jsou příčiny), nepodléhá Křivdě (tj. následek).
Kdo nepodléhá Křivdě (tj. příčina), nepodléhá Nenávisti (tj. následek).
Kdo nepodléhá Nenávisti (tj. příčina), uskutečnil Bezpodmínečnost k sobě samému, uskutečnil Bezpodmínečnost ke všem ostatním bytostem (tj. následek).
Kdo uskutečnil Bezpodmínečnost k sobě samému a ke všem ostatním bytostem (tj. příčina), Osvobodil své SRDCE od Nenávisti (tj. následek).
Kdo Osvobodil své SRDCE od Nenávisti (tj. příčina), je Nezávisle Šťastný (tj. následek).
Kdo je Nezávisle Šťastný (tj. příčina), Nekompenzuje si ztrátu tohoto těla opětovným získáním těla, o které bude opětovně připraven… (tj. následek).

Jediným možným úspěchem bytosti je Upřímná snaha směřující k ukončení vlastní Nevědomosti, tj. prohlédnutí a očištění světských představ "úspěchu" a "neúspěchu", tj. Osvobození sebe z pout Duality "dobra" a "zla", tj. ukončení utrpení.

Ať Jsou Všechny Bytosti Šťastny!

S láskou a úctou, Lumír Láska 💜 Buddha Maitreya


Na základě porozumění tomuto POZNÁNÍ, této Pravdě o skutečné povaze skutečnosti, a tedy o skutečné povaze společnosti a světa, s aktuálně dostupnými technologickými prostředky, je skutečně možné nastolit Celosvětový Mír.

Vy, pane Putine, jste se již sám zapříčinil o možnost vedení největšího duchovního státu tohoto světa (= univerzální ne-náhodné odvislé vznikání "příčina-následek" = Boží Zákon a Karma), vy, pane Putine, který toto POZNÁNÍ právě nyní obsáhl, máte nyní možnost a příležitost se touto Výzvou zapříčinit o pozvednutí duchovního vývoje Celosvětové společnosti, proto, pane Putine, sdílení tohoto Absolutního Poznání zvažte.


9. 12. 2022
VÝZVA K NASTOLENÍ CELOSVĚTOVÉHO MÍRU

Každá bytost, která podléhá Nevědomosti (to je absence Poznání Buddhů) podléhá sklonům k Závisti a Žárlivosti. Taková bytost, která podléhá sklonům k Závisti a Žárlivosti, podléhá sklonům Chamtivosti. Taková bytost, která podléhá sklonům k Chamtivosti, podléhá sklonům k Nenávisti, kterou si právě na základě vlastní subjektivní Nevědomosti (to je KARMA) nese ve svém SRDCI. Taková bytost, která si ve svém SRDCI nese Nenávist, podléhá sklonům k rozpoutání, vedení a udržování konfliktů na úrovni vztahů rodinných, sousedských, národních i mezinárodních. Z uvedeného jasně vyplývá, že proto, aby byl nastolen Celosvětový Mír, je zapotřebí srozumitelného výkladu Poznání Buddhů. Toto Poznání je zde nyní, v tomto Zlatém Věku k dispozici každé bytosti bez rozdílu.

S láskou a úctou, Lumír Láska 💜 Buddha Maitreya


Kancelář Duchovní Autority pana Lumíra Lásky – Buddhy Maitreyi oslovila a zaslala VŠEM VLÁDÁM SVĚTA tuto VÝZVU K NASTOLENÍ CELOSVĚTOVÉHO MÍRU, oslovila SIPRI – nezávislý mezinárodní institut zabývající se výzkumem konfliktů, zbrojení, kontroly zbrojení a odzbrojení, kontaktovala také země BRICS – sdružení rozvíjejících se ekonomik; Brazílii, Rusko, Indii, Čínu a Jihoafrickou republiku, a také OSN a Amnesty International, a také nejrůznější nezávislé představitele vysoké inteligence tohoto světa. Tato Výzva je již tak komunikována na mezinárodní úrovni.

Tato VÝZVA K NASTOLENÍ CELOSVĚTOVÉHO MÍRU byla součástí volebního programu pana Lumíra Lásky, Buddhy Maitreyi na prezidentský úřad a je tak součástí Mírového programu pana Lumíra Lásky, Buddhy Maitreyi, Nejvyšší Duchovní Autority nynějšího světového dění.

Návrh ke zvážení o sdílení tohoto POZNÁNÍ – na vědomí rovněž tak všem ostatním zástupcům světových vlád a nezávislým představitelům inteligence tohoto světa.

Pane Putine, jsme zde ve vzájemné úctě, s respektem, za účelem skutečně upřímné a pravdivé komunikace pro Vás, stejně tak jako pro VŠECHNY bytosti ochotné této Skutečnosti porozumět. Nabízíme možnost setkat se a komunikovat s vrchními duchovními představiteli a filozofickými specialisty Vaší země. Jsme schopni, pokud nás spojíte s někým, kdo mluví plynule německy nebo česky, zprostředkovat toto Vědění tak, abychom se mohli společně spolupodílet na transformaci Celosvětové společnosti za účelem zmírnění agrese, za účelem pozvednutí její sociální úrovně, za účelem jejího pozvednutí na vyšší evoluční duchovní vývojový stupeň, ke kterému stejně tak vybízel Kristus a o kterém stejně učil historický Buddha.

Okolo Probuzeného a Váženého pana Lumíra Lásky, Buddhy Maitreyi vzniklo na území Československa společenství Sangha Srdce Dharmy. Za zmínku stojí, že jeho členkou je také paní Jana Tolstaja-Benetková, prapravnučka Lva Nikolajeviče Tolstého, která již Poznáním Buddhů několik let disponuje, a je tak živoucím důkazem toho, že Poznání Buddhů spojuje národy. Sangha Srdce Dharmy otevírá možnost KAŽDÉ jediné z bytostí stát se součástí tohoto mezinárodního a univerzálního mírového hnutí, které sleduje Celosvětovém Probuzení za účelem nastolení Ráje na Matce Zemi.


Pro bližší spolupráci s panem Lumírem Láskou, Buddhou Maitreyou, mne můžete kontaktovat;

E-mail: alena.louckova@gmail.com, srdcedharmy@outlook.com

Telefon: +XXXXXXXXX

Kancelář duchovní autority Lumíra Lásky – Buddhy Maitreyi se těší na další možnou spolupráci s Vámi.

S LÁSKOU a ÚCTOU a s POŽEHNÁNÍM VŠECH BUDDHŮ

Alena Loučková

Zástupkyně Sanghy Srdce Dharmy

DĚKUJEME za Vaši drahocennou pozornost

https://www.srdce-dharmy.cz


Pan Láska napsal svůj odkaz pro všechny bytosti bez rozdílu do KNIHY MAITREYA BUDDHA SÚTRA ANEB PRÁZDNOTA ... MATKA DĚDICŮ NESMRTELNOSTI, zde odkaz: MAITREYA BUDDHA SÚTRA – Lumír Láska – Kamenný Vesmír: https://www.kamennyvesmir.cz/knihy_mandaly/maitreya-buddha-sutra/


Jeho kniha byla přeložena do angličtiny, zde odkaz:

Maitreya Buddha Sutra or Emptiness... Mother of The Heirs to Immortality, Lumír Láska Buddha Maitreya: https://www.amazon.com/Maitreya-Buddha-Emptiness-Mother-Immortality/dp/B09SNV6GTL


Do němčiny, zde odkaz:

Maitreya Buddha Sutra oder die Leere... die Mutter der Erben der Unsterblichkeit, Lumír Láska Buddha Maitreya: https://www.amazon.com/-/es/Lum%C3%ADr-L%C3%A1ska-Buddha-Maitreya/dp/B0BQY4MTKP


Sútru máme také přeloženou do ruštiny, připravenou k distribuci.


Youtube produkce:

Heart of Dharma or Guide to the Self – Maitreya Buddha – YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=Zwq7G78VM9U

The End of Karma – Eternal Life by Buddha Maitreya – YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=bmzpEbc-fdM